Make your own free website on Tripod.com
Title 106
<!-- ... --> Comments (Tag za upisivanje komentara koji se nece videti-Vas podsetnik unutar HTML-a)
<!DOCTYPE>Document Type (Zaboravite-Ovaj specifikator vam nece nikad trebati. Ide pre <HTML> taga)
<A> ... </A> Anchor (Sidro-Glavni gazda za ispisivanje link-adresa gde ce se uploviti s browserom)
<ABBR> ... </ABBR> Abbreviation
<ADDRESS> ... </ADDRESS> Attributio Information (Za pisanje pune adrese koja se vidi ali je klik neaktivna)
<APPLET> ... </APPLET> Applet (Tag za pozivanje i pozicioniranje Java applet-a) <AREA> Client-Side Imagemap Hot Spot (Tag za koordinate aktivnih link-delova na nekoj slici)
<B> ... </B> Bold Text (Podebljana-masna slova od tog mesta)
<BASE> Basis for Relative Addressing (Odredjuje osnovu, pocetak adrese, na koju se nadovezuju relativni URL-ovi)
<BASEFONT> Document's Base Font (Odredjuje nove parametre fonta od tog mesta, na dalje)
<BDO> ... </BDO> Bi-Directional Algorithm
<BIG> ... </BIG> Big Text (Uduplava velicinu slova od tog mesta))
<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>Quot Style (Odmice sadrzaj od leve ivice na "tabulator" odstojanje)
<BODY> ... </BODY> Document Body (Pocetak i kraj prostora za smestanje vidljivog sadrzaja i popratnog HTML-a)
<BR> Force Line Break (Prelazak u novi red pisanja s najmanjim standardom razmaka izmedju redova)
<BUTTON> ... </BUTTON> Form Button (Uvodjenje button-a, klik-tastera od neke forme [formulara])
<CAPTION> ... </CAPTION> Table Caption (Naslovljavanje i pozicioniranje neke table-parcele)
<CENTER> ... </CENTER> Centered Text (Smesta text ili objekat koji sledi u sredinu po horizontali prikaza)
<CITE> ... </CITE> Citation Markup (Naglasava deo texta koji sledi, kao neciji citat)
<CODE> ... </CODE> Program Code Text (Uvodi standardni font za ispisivanje programskih kodova)
<COL> Column Properties (Odredjuje osobine kolona tabele u kombinaciji sa tagom koji sledi))
<COLGROUP> Column Group (Odredjuje osobine vodoravnih podela [kolona] tabele) <DD> Definition Description (Definicija nekog termina. Tag koji ide u <DL> listu za definicije)
<DEL> ... </DEL> Deleted Text (Precrtava text. Sluzi za vracanje nekog teksta nekome- sa tim ispravkama)
<DFN> ... </DFN> Definition of a Term (Isto sto i <DD> tag)
<DIR> ... </DIR> Directory List (Direktorij za neku listu. U njega ide lista sa <LI> tagovima)
<DIV> ... </DIV> Logical Division (Odredjuje taj deo HTML sadrzaja kao samostalnu, zasebnu razlicitost)
<DL> ... </DL> Definition List (Lista nekih pojmova i njihovih definicija. Unutar idu <DT> i <DD> tagovi))
<DT> Definition Term (Pojam ili termin, nakon kojeg ide i njegova <DD> definicija)
<EM> ... </EM> Emphasis (Istice taj deo teksta. Uglavnom kao Italic [nakosena] kursiv slova)
<EMBED> (Uvodi neki objekat [ slika, applet, control console, dokument ] u HTML sadrzaj)
<FIELDSET> ... </FIELDSET> Set of Fields
<FONT> ... </FONT> Font Appearance (Odredjuje vrstu, velicinu, boju ili stil pismenih znakova kojima se na dalje pise)
<FORM> ... </FORM> User Input Form (Uvodi neki forms [formular] u sadrzaj. Ide u kombinaciji sa <INPUT> elementom)
<FRAME> Frame Definition (Odredjuje osobine frejma [okvira za prikaz] unutar <FRAMESET> matichne grupe)
<FRAMESET> … </FRAMESET> Frame Group Definition (Kreira frames podelu matichne stranice na <FRAME> delove)
<H*> ... </H*> Heading Level (Dovodi tekst u status naslova, velicine upisanog broja na "x" mestu [od 6 do 1])
<HEAD> ... </HEAD> Document Head Block (Zaglavlje web-a, gde se uglavnom smestaju nevidljive izvrsne opcije)
<HR> Horizontal Rule (Izcrtava horizontalnu liniju razdvajanja)
<HTML> ... </HTML> HTML Document (Pocetak i kraj HTML dokumenta [stranice])
<I> ... </I> Italic Text (Ukosen tekst od tog mesta)
<IFRAME> ... </IFRAME> <IMG> In-Line Image (Uvodi prikaz slike ili grafike u sadrzaj)
<INPUT> Input Object (Uvodi i specificira neki <FORM> objekat)
<INS> ... </INS> Inserted Text (Naglasava tekst podvucenom linijom)
<ISINDEX> Single Line Input (Uvodi pretrazivac sadrzaja prema indexiranoj [upisanoj] reci)
<KBD> ... </KBD> Keyboard Text (Umanjuje slovne znakove na trecinu velicine))
<LABEL> ... </LABEL> Control Label
<LEGEND> ... </LEGEND> Fieldset Caption
<LI> List Item (Oznacava i uvodi kolonu nabrajanja [ kao ova koju upravo citate ])
<LINK> Link (Odredjuje hijerarhiju linkova. Ide u zaglavlje HTML dokumenta)
<MAP> ... </MAP> Client-Side Imagemap (Odredjuje grupu koordinata <AREA> elementa za neku bitmapiranu sliku)
<MENU> ... </MENU> Menu List (Kao i <UL> tag, sadrzi <LI> elemente neke meni liste [poput ove])
<META> Meta-Information (Za text podatke namenjene robot-tragacima Internet pretrazivaca [poput Yahoo, Lycos itd])
<NOFRAMES> ... </NOFRAMES> Frames Alternative (Za sadrzaj namenjen browserima koji ne mogu realizovati frames)
<NOSCRIPT> ... </NOSCRIPT> No Script (Ista alternativa kao iznad, ali sada za Java Scripts)
<OBJECT> ... </OBJECT> Object Embedding (Kao i <EMBED> tag, s tim sto poseduje mnogo vise parametara)
<OL> ... </OL> Ordered List (Za uvodjenje vise lista koje se sortiraju prema nameni) <OPTION> Selectable Item (Sa elementom SELECT odredjuje izbor u nekoj listi) <P>…</P> Paragraph (Odredjuje poziciju teksta koji sledi ALIGN= atributom)
<PARAM> Object Parameters (Odredjuje parametre nekog objekta koji se uvodi u sadrzaj [name, value itd])
<PRE> ... </PRE> Preformatted Text (Formatira obuhvaceni text u Courier font i novi red)
<Q> ... </Q> Quotation Markup
<S> ... </S> Strike Through (Kao i <DEL> tag, precrtava tekst)
<SAMP> ... </SAMP> Sample Output (Polovi velicinu slova u standardni [default] font)
<SCRIPT> ... </SCRIPT> Inline Script (Uvodi Java ili Visual Basic script u sadrzaj dokumenta)
<SELECT> ... </SELECT> Select Input Object (Sluzi za selekciju neke liste u FORM i INPUT kombinacijama)
<SMALL> ... </SMALL> Small Text (Umanjuje text za jednu brojnu velicinu od standardne)
<SPAN>...</SPAN>Localized Styl Formatting (Primenjuje neki stil [Style] na deo teksta)
<STRIKE> ... </STRIKE> Strike Through (I treci tag kojim se precrtava neki tekst [sve proizvod konkurentskog nesklada])
<STRONG> ... </STRONG> Strong Emphasis (Kao i <B> tag istice text podebljanim-masnim prikazom [Bold])
<STYLE> ... </STYLE> Style Information (Odredjuje parametre nekog stila)
<SUB> ... </SUB> Subscript (Spusta i umanjuje liniju pisanja kao naprimer)
<SUP> ... </SUP> Superscript (Podize i umanjuje liniju pisanja kao naprimer)
<TABLE> ... </TABLE> Table (Kreira tablu-povrsinu bez podele. Dalja podela ide sa <TR> i <TD> tagovima)
<TBODY> ... </TBODY> Table Body (Odvaja unutar <TABLE> sledeci red podele tela table)
<TD> ... </TD> Table Cell (Preseca uspravno table, ili deo table povrsine na dva dela)
<TEXTAREA>...</TEXTAREA>Text Input Area (Kreira prostor za unosenje texta od strane klijenta u nekoj Forms)
<TFOOT> ... </TFOOT> Table Footer (Kreira table podnozje. Ide unutar <TABLE> taga)
<TH> ... </TH> Table Header (Preseca uspravno deo povrsine table zaglavlja na dva dela)
<THEAD> ... </THEAD> Table Header (Oznacava zaglavlje, prvu liniju podele neke table)
<TITLE> ... </TITLE> Document Title (Tag za naslov dokumenta. Prikazuje upisani tekst u naslovnoj liniji browsera)
<TR> ... </TR> Table Row (Preseca table, ili deo table povrsine vodoravno na dva dela)
<TT> ... </TT> Teletype Text (Ispisuje text fontom teletexta)
<U> ... </U> Underlined Text (Text se podcrtava linijom)
<UL> ... </UL> Unordered List (Naznaca nesortiranu listu koja se kreira <LI> tagovima [kao ova])
<VAR> ... </VAR> Variable Text (Ispisuje text u kurzivu [nakosen] kao isticanje promenljive u pisanim kodovima